dana Nema komentara

Pravilnikom o porezu na dohodak, Narodne novine br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, propisuju se između ostalog i primici koje poslodavac može isplatiti zaposlenicima, i to člankom 7. Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada. Navedeni iznosi ostaju isti kao i u 2021. godini. Link Propisi – (porezna-uprava.hr).

R.br.OpisKoeficijentIznos
1.Potpore zbog invalidnosti radnika1,00do 2.500,00 kuna godišnje
2.Potpore za slučaj smrti radnika3,00do 7.500,00 kuna, osim jednokratnih potpora iz članka 8. stavka 2. točke 8. Zakona koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu
3.Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu)1,2do 3.000,00 kuna
4.Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu1,0do 2.500,00 kuna godišnje
5.Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)1,2do 3.000,00 kuna
6.Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža0,6do 1.500,00 kuna
7.Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža0,8do 2.000,00 kuna
8.Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža1,0do 2.500,00 kuna
9.Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža1,2do 3.000,00 kuna
10.Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža1,4do 3.500,00 kuna
11.Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža1,6do 4.000,00 kuna
12.Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža2,0do 5.000,00 kuna
13.Naknade za odvojeni život od obitelji0,7do 1.750,00 kuna mjesečno
14.Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu3,2do 8.000,00 kuna
15.Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos2,6do visine 6.500,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
16.Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti3,2do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
17.Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja0,7do 1.750,00 mjesečno
18.Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti)do 600,00 kuna godišnje
19.Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvudo 200,00 kuna
20.Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevnodo 100,00 kuna
21.Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvudo iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
22.Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevnodo 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
23.Pomorski dodatakdo 250,00 kuna dnevno
24.Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbedo 400,00 kuna dnevno
25.Potpore za novorođenče4,0​​do 10.000,00 kuna​
26.Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavcau ukupnom iznosu
27.Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanjuu visini stvarnih izdataka
28.Naknade troškova noćenja na službenom putovanjuu visini stvarnih izdataka
29.Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozomu visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz.
30.Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozomu visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza.
31.Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhedo 2,00 kune po prijeđenom kilometru
  ​32.Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)​               ​2,0​​do 5.000,00 kuna godišnje​

 

33.Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam1,0do 2.500,00 kuna godišnje
34.Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika2,0do 5.000,00 kuna godišnje
35.Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije4,8do 12.000,00 kuna godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.
36.Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.
37.Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi do visine stvarnih izdataka

 

​​38.​Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije​do 2.500,00 kuna godišnje podmirene bezgotovinskim putem