dana Nema komentara

Prema novom Zakonu o Hrvatskoj gospodarskoj komori (Nar. nov., br. 144/21.) sva trgovačka društva ostaju članicama HGK-a, međutim većina članova Komore nema obvezu plaćanja članarine. Članovi HGK-a iz I. skupine nemaju obvezu plaćanja članarine, ali mogu plaćati članarinu ako to žele odnosno ako žele koristiti sve posebne usluge i proizvode HGK-a bez plaćanja i o tome trebaju obavijestiti HGK. Ako članice iz I. skupine žele plaćati članarinu na dobrovoljnoj bazi, visina se utvrđuje prema visini prihoda (odnosno za one članice koje su u 2020. godini ostvarile prihode do 7,5 mil. kn, mjesečna članarina iznosi 150,00 kn, a za one čiji su prihodi viši od 7,5 mil. kn, mjesečna članarina iznosi 300,00 kn).

Sve informacije objavljene su na stranicama Hrvatske gospodarske komore: https://hgk.hr/novi-zakon-o-hrvatskoj-gospodarskoj-komori.