dana Nema komentara

U NN 85/2022 je objavljen “Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama”. Članak 12.a, Zakone uređuje pravo oca na očinski dopust sukladno kojemu se definira navedeno:

Zaposleni ili samozaposleni otac ima pravo, nakon rođenja djeteta, na očinski dopust u neprekidnom trajanju, ovisno o broju rođene djece:

‒ od deset radnih dana za jedno dijete,
‒ od 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istodobnog rođenja više djece.
Zaposleni ili samozaposleni otac pravo iz stavka 1. ovoga članka može koristiti do navršenih šest mjeseci života djeteta pod uvjetom da u isto vrijeme i za isto dijete ne koristi jedno od prava propisanih ovim Zakonom.
Zaposleni ili samozaposleni otac može koristiti pravo iz stavka 1. ovoga članka neovisno o radnopravnom statusu majke.
Pravo na očinski dopust je neprenosivo.

Očinski dopust se može koristiti od 01.08.2022. (datum kada Zakon stupa na snagu) i dalje.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_85_1289.html