dana Nema komentara

Novosti u blagajničkom maksimumu i dvojnom optjecaju od 01.01.2023. godine

Na dan uvođenja eura kao službene valute u RH (1. siječnja 2023. godine) stupit će na snagu Pravilnik o dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 125/22.).

Ovim Pravilnikom propisuje se mogućnost određivanja blagajničkog maksimuma do visine četverostruke svote u razdoblju dvojnog optjecaja odnosno od 1. do 14. siječnja 2023. godine.

U nastavku su navedene visine blagajničkog maksimuma u skladu s navedenim Pravilnikom:

Veličina poslovnog subjektaRedovna visina blagajničkog maksimuma do 31. prosinca 2022. u KNRedovna visina blagajničkog maksimuma od 1. siječnja 2023. u EURVisina blagajničkog maksimuma u razdoblju dvojnog optjecaja u EUR
Mikro subjekti i fizičke osobe10.000,001.327,235.308,92
Mali subjekti50.000,006.636,1426.544,56
Srednji subjekti80.000,0010.617,8242.471,28
Subjekti koji prelaze mjerila koja određuju malo gospodarstvo100.000,0013.272,2853.089,12

Novost je također detaljnije definiranje organizacijskih dijelova vezano uz određivanje svote blagajničkog maksimuma.

dana Nema komentara

Proširenje primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama KU za graditeljstvo (od 01.11.2022)

Ministarstvo rada i socijalne skrbi donijelo je Odluku o proširenju primjene kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za graditeljstvro (od 25. rujna 2022) na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007 i 72/2007).

Odluka o proširenju primjene KU (NN 122/2022) LINK

Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – četvrte izmjene i dopune LINK

dana Nema komentara

Novi iznosi neoporezivih primitaka koje poslodavac može isplatiti radnicima

U Narodnim novinama 112/2022 objavljen je “Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak”, Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak (nn.hr).

Pravilnikom je od 01.10.2022 i dalje, omogućena isplata neporezivih primitaka radnicima do slijedećih iznosa:

 • prigodne nagrade do 5.000,00 HRK godišnje
 • novčane nagrade za radne rezultate do 7.500,00 HRK godišnje
 • dar djetetu do 15 godina starosti do 1.000,00 HRK godišnje
 • dar u naravi radniku do 1.000,00 HRK godišnje
 • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 6.000,00 HRK godišnje
 • naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe s 2,00 HRK/km na 3,00 HRK/km
 • otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 10.000,00 HRK.

Navedeni iznosi su maksimalni dopušteni iznosi  za isplatu u poreznom razdoblju (kalendarska godina). Ako su tijekom ove godine već isplaćivani neoporezivi iznosi radnicima, do kraja godine se može, neoporezivo, isplatiti razlika između ovih novih iznosa i do sada isplaćenog iznosa.

dana Nema komentara

eSavjetovanje – Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu, odnose se na materiju koju uređuju sljedeće zakonske odredbe:

Ugovor o radu na određeno vrijeme:

 • sprječavanje sklapanja neopravdanih ugovora o radu na određeno vrijeme propisivanjem iznimne mogućnosti sklapanja svakog ugovora o radu na određeno vrijeme samo kada za to unaprijed postoji objektivan razlog opravdan određenim rokom, propisivanje najvećeg dopuštenog broja takvih uzastopno sklopljenih ugovora tijekom razdoblja od najduže tri godine, bolje definiranje uzastopnih ugovora, zatim  propisivanje mogućnosti sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme iznimno od navedenih propisanih pravila te mogućnost redovitog otkazivanja toga ugovora;
 • propisivanje odgovarajuće zaštite radnika koji su sklopili ugovor o radu na određeno vrijeme

Uvjeti rada radnika koji rade na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme:

 • propisivanje dodatnih uvjeta rada radnika zaposlenih na određeno vrijeme – mogućnost prelaska na sigurniji oblik zaposlenja (rad na neodređeno vrijeme)

Oblik i obvezni sadržaj ugovora o radu:

 • pravo radnika na dostupne, jasne i potpune podatke o radnom odnosu

Ugovor o radu za stalne sezonske poslove:

 • destimuliranje sklapanja ugovora na određeno vrijeme kod sezonskog rada te uređenje ugovora o radu za stalne sezonske poslove (na određeno i na neodređeno vrijeme) koji u većoj mjeri odgovaraju potrebama tržišta rada (mogućnost zapošljavanja sezonskog radnika kod drugog poslodavca tijekom prekida obavljanja posla; poslodavac nije obveznik prijave na produženo mirovinsko osiguranje ako prethodno o tome s radnikom sklopi pisani sporazum; obvezan dodatni sadržaj ugovora o radu za stalne sezonske poslove)

Rad na izdvojenom mjestu rada:

 • poticanje inovativnih oblika rada od kuće radnika odnosno rada na daljinu, te fleksibilnih radnih uvjeta radnika vezanih uz takve oblike rada (u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, kao i na prijedlog radnika radi usklađivanja radnih i obiteljskih obveza); obvezan dodatni sadržaj ugovora o radu (trajanje takvog rada, evidencija radnog vremena, naknada troškova nastalih takvim radom i sl.)

Upućivanje radnika u inozemstvo:

 • ograničenja i odgovarajuća zaštita radnika prilikom upućivanja u okviru privremenog i povremenog prekograničnog pružanja usluga

Dodatan rad:

 • pravo radnika na dodatno zaposlenje;
 • dozvoljavanje dodatnog rada u skladu s kretanjima na tržištu rada (osam sati tjedno bez godišnjeg ograničenja, odnosno najviše do 16 sati tjedno na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme u trajanju koje nije duže od četiri mjeseca);
 • propisani uvjeti rada takvog radnika – načelo razmjernosti plaće i materijalnih prava;
 • način određivanja godišnjeg odmora

Nove i dopunjene odredbe zakonodavnog okvira kojim se povećava razina zaštite djece i maloljetnika u području rada:

 • materija koja nije bila uopće uređena ili nije bila uređena zakonskim aktom

Uvjeti rada radnika koji rade u nepunom radnom vremenu:

 • propisivanje dodatnih uvjeta rada radnika koji rade u nepunom radnom vremenu – mogućnost prelaska na  sigurniji oblik zaposlenja (rad na neodređeno vrijeme)

Niz zakonskih odredbi o pravima iz radnog odnosa radnika koji ostvaruju rodiljna i roditeljska prava u skladu s posebnim propisom:

 • zakonskim odredbama zajamčena ravnopravnost prilika za korištenje roditeljskih prava muškaraca i žena tijekom ostvarivanja njihovih prava iz radnog odnosa (korištenje očinskog dopusta, dodatna pravna zaštita radnika korisnika očinskog dopusta)

Rad putem agencija za privremeno zapošljavanje:

 • preciznije uređenje sadržaja ugovora te prava ustupljenog radnika na naknadu plaće u slučaju kada je zaposlen na određeno vrijeme, a kod korisnika je ranije prestala potreba za njegovim radom, kao i u slučaju kada je zaposlen na neodređeno vrijeme, a nije ustupljen korisniku; definiranje obveza agencije i korisnika tijekom propisanog trajanja vremena ustupanja radnika

Zakonske odredbe o probnom radu i o osposobljavanju radnika:

 • potpunije propisana prava i mogućnost produžetka trajanja probnog rada

Niz zakonskih odredbi o radnom vremenu:

 • vidovi organizacije radnog vremena (minimalna predvidivost rada; jednak i nejednak raspored;  zaštita određenih kategorija radnika i njihovo pravo na fleksibilno uređenje radnog vremena – roditelji s djecom do osam godina života, radnik koji pruža osobnu skrb članu obitelji)

Plaćeni i neplaćeni dopust:

 • detaljnije određenje slučajeva za koje se odobrava plaćeni dopust te uvođenje prava na neplaćeni dopust do pet dana radniku koji pruža osobnu skrb članu obitelji

Nova odredba koja uređuje pravo radnika na odsutnost s posla zbog hitnih razloga:

 • pravo koje je izraz zahtjeva Direktive kojom se uređuje ravnoteža između poslovnog i privatnog života radnika

Niz zakonskih odredbi o plaći:

 • potpuno i pravilno definirani pojmovi plaće i svi sastavni dijelovi plaće, radi jasnog povezivanja tih pojmova s odredbama propisa koji uređuju minimalnu plaću, oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada te odgovarajućim programskim mjerama (mjere za smanjenje jaza u plaćama između žena i muškaraca; mjere za poticanje zapošljavanja i rasta plaća)
 • potpunije odredbe o načinu utvrđivanja kriterija za povećanu plaću te o načinu utvrđivanja visine naknade plaće, osobito radi iznimne mogućnosti osnovanog umanjenja visine naknade plaće u slučaju prestanka rada zbog nastanka izvanrednih okolnosti,

Prestanak ugovora o radu:

 • niz zakonskih odredbi o otkaznom roku, tijeku otkaznog roka i otpremnini  redefiniranim odredbama, kojima se drukčije uređuje pravo na otpremninu i otkazni rok, potiču se poslodavci na zadržavanje u radnom odnosu radnika koji ostaju u radnom odnosu i nakon ispunjenja uvjeta za mirovinu

Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa:

 • preciznije se određuje način dostave odluka (i elektroničkim putem) u skladu s pravom radnika na dostupne, jasne i potpune podatke o radnom odnosu

Sudska zaštita prava iz radnog odnosa i teret dokazivanja u radnim sporovima:

 • zajamčena je pravna zaštita radnika koji su podnijeli zahtjev za ostvarivanje propisanih prava

Zaštita dostojanstva radnika:

 • odredbe o imenovanju osoba ovlaštenih za primanje pritužbi, usklađene sa standardima vezanim za ravnopravnost spolova te ojačane obvezom poslodavca da se o imenovanju savjetuje s radničkim vijećem

Jačanje sindikalnog djelovanja:

 • propisivanje odredbi koje uspostavljaju ravnotežu između financijskih obveza članova sindikata koji je potpisnik kolektivnog ugovora i ugovorenih prava iz kolektivnog ugovora koja konzumiraju svi radnici

Dostava kolektivnih ugovora nadležnom tijelu:

 • obvezna dostava ministarstvu nadležnom za rad (ustroj jedinstvene nacionalne baze sklopljenih kolektivnih ugovora, kao jedne od pretpostavki za kvalitetu i promicanje sindikalnog dijaloga)

Rad putem digitalnih radnih platformi:

 • uspostava zakonskog okvira za uređenje prava i radnih uvjeta radnika te osoba koje rade putem digitalnih radnih platformi
 • uspostava zakonskog okvira za transparentno obavljanje poduzetničkih aktivnosti digitalnih radnih platformi na tržištu rada

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je do 11. kolovoza 2022.

dana Nema komentara

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

U NN 85/2022 je objavljen “Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama”. Članak 12.a, Zakone uređuje pravo oca na očinski dopust sukladno kojemu se definira navedeno:

Zaposleni ili samozaposleni otac ima pravo, nakon rođenja djeteta, na očinski dopust u neprekidnom trajanju, ovisno o broju rođene djece:

‒ od deset radnih dana za jedno dijete,
‒ od 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istodobnog rođenja više djece.
Zaposleni ili samozaposleni otac pravo iz stavka 1. ovoga članka može koristiti do navršenih šest mjeseci života djeteta pod uvjetom da u isto vrijeme i za isto dijete ne koristi jedno od prava propisanih ovim Zakonom.
Zaposleni ili samozaposleni otac može koristiti pravo iz stavka 1. ovoga članka neovisno o radnopravnom statusu majke.
Pravo na očinski dopust je neprenosivo.

Očinski dopust se može koristiti od 01.08.2022. (datum kada Zakon stupa na snagu) i dalje.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_85_1289.html

dana Nema komentara

Kolektivni ugovor ugostiteljstva u 2022. godini

U Narodnim novinama br. 50 od 27.4.2022. objavljen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva, koji je stupio na snagu 11. travnja 2022. godine, a primjenjuje se od 1. travnja 2022. godine. Ovim kolektivnim ugovorom stranke potpisnice ugovora uređuju međusobna prava i obveze, te određena pravila i pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosom radnika/ce u ugostiteljskoj djelatnosti. Ovim kolektivnim ugovorom stranke ugovora utvrđuju određena minimalna prava i obveze poslodavaca i radnika u ugostiteljskoj djelatnosti. Kolektivni ugovor sklapa se na određeno vrijeme do 31. prosinca 2023. godine.

Primjena Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva koji je zaključen 11. travnja 2022. i objavljen u Narodnim novinama broj 50/2022, proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007). Odluka stupa na snagu 1. lipnja 2022. i objavljena je u Narodnim novinama broj 58/2022.

dana Nema komentara

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Proglašen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022). Zakon je dostupan ovdje:Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj – Zakon.hr. Zakon uređuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, pravila za preračunavanje, opskrba i zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura, dvojni optjecaj, dvojno iskazivanje, primjena načela neprekidnosti pravnih instrumenata, proračuni, financijski planovi, poslovne knjige, financijski izvještaji i porezi u procesu uvođenja eura, nadzor nad primjenom ovoga Zakona te prekršajne odredbe.

dana Nema komentara

Potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2022. godini

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je početkom 2022. godine niz mjera za tekuću, 2022. godinu:

 • Mjere u području Samozapošljavanja:

Samozapošljavanje – zeleno/digitalno

Proširenje poslovanja

Biram Hrvatsku – preseljenje unutar RH

Biram Hrvatsku – povratak u RH

 • Mjere u području Zapošljavanja:

Zapošljavanje – zeleno/digitalno

Pripravništvo

Pripravništvo – zeleno/digitalno

Pripravništvo – javne službe

Obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja

 • Potpore za usavršavanje

Osposobljavanje na radnom mjestu

Osposobljavanje na radnom mjestu i u ustanovama za obrazovanje odraslih

Obrazovanje za temeljne vještine osobnog i profesionalnog razvoja

 • Stalni sezonac
 • Javni rad
 • Zadržavanje radnih mjesta
 • Skraćivanje radnog vremena za 2022.

Sve navedene mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljene su na mrežnim stranicama, link Potpora za samozapošljavanje – Mjere za sve | HZZ.

dana Nema komentara

Prijave inozemnih primitaka

Građani, rezidenti Republike Hrvatske, koji su ostvarili inozemne primitke (plaću, mirovinu, primitke od obrta, imovine i imovinskih prava, kapitala ili druge primitke) u ovoj ili ranijim godinama, a do sada ih nisu prijavili Poreznoj upravi mogu to učiniti dobrovoljno prije zaprimanja službenog poziva.

Dana 15. veljače 2022. Porezna uprava uputila je ponovni javni poziv građanima – hrvatskim rezidentima da dobrovoljno prijave ino primitke ostvarene u prethodnim godinama. Dobrovoljnom prijavom ino primitaka utvrdit će se eventualna porezna obveza u Republici Hrvatskoj bez pravnih posljedica (plaćanja kamata i provedbe prekršajnog postupka) uz uračunavanje poreza plaćenog u drugoj državi.

Objave Središnjeg ureda Porezne uprave pod linkom: Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka (porezna-uprava.hr)<https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Stranice/Dobrovoljna-prijava-inozemnih-primitaka.aspx> i Porezna uprava | Vijest (porezna-uprava.hr)<https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=3327&List=Vijesti> odnose se na postupanja u svezi prijava inozemnih primitaka građana, rezidenata Republike Hrvatske.