dana Nema komentara

eSavjetovanje – Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu, odnose se na materiju koju uređuju sljedeće zakonske odredbe:

Ugovor o radu na određeno vrijeme:

 • sprječavanje sklapanja neopravdanih ugovora o radu na određeno vrijeme propisivanjem iznimne mogućnosti sklapanja svakog ugovora o radu na određeno vrijeme samo kada za to unaprijed postoji objektivan razlog opravdan određenim rokom, propisivanje najvećeg dopuštenog broja takvih uzastopno sklopljenih ugovora tijekom razdoblja od najduže tri godine, bolje definiranje uzastopnih ugovora, zatim  propisivanje mogućnosti sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme iznimno od navedenih propisanih pravila te mogućnost redovitog otkazivanja toga ugovora;
 • propisivanje odgovarajuće zaštite radnika koji su sklopili ugovor o radu na određeno vrijeme

Uvjeti rada radnika koji rade na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme:

 • propisivanje dodatnih uvjeta rada radnika zaposlenih na određeno vrijeme – mogućnost prelaska na sigurniji oblik zaposlenja (rad na neodređeno vrijeme)

Oblik i obvezni sadržaj ugovora o radu:

 • pravo radnika na dostupne, jasne i potpune podatke o radnom odnosu

Ugovor o radu za stalne sezonske poslove:

 • destimuliranje sklapanja ugovora na određeno vrijeme kod sezonskog rada te uređenje ugovora o radu za stalne sezonske poslove (na određeno i na neodređeno vrijeme) koji u većoj mjeri odgovaraju potrebama tržišta rada (mogućnost zapošljavanja sezonskog radnika kod drugog poslodavca tijekom prekida obavljanja posla; poslodavac nije obveznik prijave na produženo mirovinsko osiguranje ako prethodno o tome s radnikom sklopi pisani sporazum; obvezan dodatni sadržaj ugovora o radu za stalne sezonske poslove)

Rad na izdvojenom mjestu rada:

 • poticanje inovativnih oblika rada od kuće radnika odnosno rada na daljinu, te fleksibilnih radnih uvjeta radnika vezanih uz takve oblike rada (u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, kao i na prijedlog radnika radi usklađivanja radnih i obiteljskih obveza); obvezan dodatni sadržaj ugovora o radu (trajanje takvog rada, evidencija radnog vremena, naknada troškova nastalih takvim radom i sl.)

Upućivanje radnika u inozemstvo:

 • ograničenja i odgovarajuća zaštita radnika prilikom upućivanja u okviru privremenog i povremenog prekograničnog pružanja usluga

Dodatan rad:

 • pravo radnika na dodatno zaposlenje;
 • dozvoljavanje dodatnog rada u skladu s kretanjima na tržištu rada (osam sati tjedno bez godišnjeg ograničenja, odnosno najviše do 16 sati tjedno na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme u trajanju koje nije duže od četiri mjeseca);
 • propisani uvjeti rada takvog radnika – načelo razmjernosti plaće i materijalnih prava;
 • način određivanja godišnjeg odmora

Nove i dopunjene odredbe zakonodavnog okvira kojim se povećava razina zaštite djece i maloljetnika u području rada:

 • materija koja nije bila uopće uređena ili nije bila uređena zakonskim aktom

Uvjeti rada radnika koji rade u nepunom radnom vremenu:

 • propisivanje dodatnih uvjeta rada radnika koji rade u nepunom radnom vremenu – mogućnost prelaska na  sigurniji oblik zaposlenja (rad na neodređeno vrijeme)

Niz zakonskih odredbi o pravima iz radnog odnosa radnika koji ostvaruju rodiljna i roditeljska prava u skladu s posebnim propisom:

 • zakonskim odredbama zajamčena ravnopravnost prilika za korištenje roditeljskih prava muškaraca i žena tijekom ostvarivanja njihovih prava iz radnog odnosa (korištenje očinskog dopusta, dodatna pravna zaštita radnika korisnika očinskog dopusta)

Rad putem agencija za privremeno zapošljavanje:

 • preciznije uređenje sadržaja ugovora te prava ustupljenog radnika na naknadu plaće u slučaju kada je zaposlen na određeno vrijeme, a kod korisnika je ranije prestala potreba za njegovim radom, kao i u slučaju kada je zaposlen na neodređeno vrijeme, a nije ustupljen korisniku; definiranje obveza agencije i korisnika tijekom propisanog trajanja vremena ustupanja radnika

Zakonske odredbe o probnom radu i o osposobljavanju radnika:

 • potpunije propisana prava i mogućnost produžetka trajanja probnog rada

Niz zakonskih odredbi o radnom vremenu:

 • vidovi organizacije radnog vremena (minimalna predvidivost rada; jednak i nejednak raspored;  zaštita određenih kategorija radnika i njihovo pravo na fleksibilno uređenje radnog vremena – roditelji s djecom do osam godina života, radnik koji pruža osobnu skrb članu obitelji)

Plaćeni i neplaćeni dopust:

 • detaljnije određenje slučajeva za koje se odobrava plaćeni dopust te uvođenje prava na neplaćeni dopust do pet dana radniku koji pruža osobnu skrb članu obitelji

Nova odredba koja uređuje pravo radnika na odsutnost s posla zbog hitnih razloga:

 • pravo koje je izraz zahtjeva Direktive kojom se uređuje ravnoteža između poslovnog i privatnog života radnika

Niz zakonskih odredbi o plaći:

 • potpuno i pravilno definirani pojmovi plaće i svi sastavni dijelovi plaće, radi jasnog povezivanja tih pojmova s odredbama propisa koji uređuju minimalnu plaću, oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada te odgovarajućim programskim mjerama (mjere za smanjenje jaza u plaćama između žena i muškaraca; mjere za poticanje zapošljavanja i rasta plaća)
 • potpunije odredbe o načinu utvrđivanja kriterija za povećanu plaću te o načinu utvrđivanja visine naknade plaće, osobito radi iznimne mogućnosti osnovanog umanjenja visine naknade plaće u slučaju prestanka rada zbog nastanka izvanrednih okolnosti,

Prestanak ugovora o radu:

 • niz zakonskih odredbi o otkaznom roku, tijeku otkaznog roka i otpremnini  redefiniranim odredbama, kojima se drukčije uređuje pravo na otpremninu i otkazni rok, potiču se poslodavci na zadržavanje u radnom odnosu radnika koji ostaju u radnom odnosu i nakon ispunjenja uvjeta za mirovinu

Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa:

 • preciznije se određuje način dostave odluka (i elektroničkim putem) u skladu s pravom radnika na dostupne, jasne i potpune podatke o radnom odnosu

Sudska zaštita prava iz radnog odnosa i teret dokazivanja u radnim sporovima:

 • zajamčena je pravna zaštita radnika koji su podnijeli zahtjev za ostvarivanje propisanih prava

Zaštita dostojanstva radnika:

 • odredbe o imenovanju osoba ovlaštenih za primanje pritužbi, usklađene sa standardima vezanim za ravnopravnost spolova te ojačane obvezom poslodavca da se o imenovanju savjetuje s radničkim vijećem

Jačanje sindikalnog djelovanja:

 • propisivanje odredbi koje uspostavljaju ravnotežu između financijskih obveza članova sindikata koji je potpisnik kolektivnog ugovora i ugovorenih prava iz kolektivnog ugovora koja konzumiraju svi radnici

Dostava kolektivnih ugovora nadležnom tijelu:

 • obvezna dostava ministarstvu nadležnom za rad (ustroj jedinstvene nacionalne baze sklopljenih kolektivnih ugovora, kao jedne od pretpostavki za kvalitetu i promicanje sindikalnog dijaloga)

Rad putem digitalnih radnih platformi:

 • uspostava zakonskog okvira za uređenje prava i radnih uvjeta radnika te osoba koje rade putem digitalnih radnih platformi
 • uspostava zakonskog okvira za transparentno obavljanje poduzetničkih aktivnosti digitalnih radnih platformi na tržištu rada

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je do 11. kolovoza 2022.

dana Nema komentara

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

U NN 85/2022 je objavljen “Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama”. Članak 12.a, Zakone uređuje pravo oca na očinski dopust sukladno kojemu se definira navedeno:

Zaposleni ili samozaposleni otac ima pravo, nakon rođenja djeteta, na očinski dopust u neprekidnom trajanju, ovisno o broju rođene djece:

‒ od deset radnih dana za jedno dijete,
‒ od 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istodobnog rođenja više djece.
Zaposleni ili samozaposleni otac pravo iz stavka 1. ovoga članka može koristiti do navršenih šest mjeseci života djeteta pod uvjetom da u isto vrijeme i za isto dijete ne koristi jedno od prava propisanih ovim Zakonom.
Zaposleni ili samozaposleni otac može koristiti pravo iz stavka 1. ovoga članka neovisno o radnopravnom statusu majke.
Pravo na očinski dopust je neprenosivo.

Očinski dopust se može koristiti od 01.08.2022. (datum kada Zakon stupa na snagu) i dalje.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_85_1289.html

dana Nema komentara

Kolektivni ugovor ugostiteljstva u 2022. godini

U Narodnim novinama br. 50 od 27.4.2022. objavljen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva, koji je stupio na snagu 11. travnja 2022. godine, a primjenjuje se od 1. travnja 2022. godine. Ovim kolektivnim ugovorom stranke potpisnice ugovora uređuju međusobna prava i obveze, te određena pravila i pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosom radnika/ce u ugostiteljskoj djelatnosti. Ovim kolektivnim ugovorom stranke ugovora utvrđuju određena minimalna prava i obveze poslodavaca i radnika u ugostiteljskoj djelatnosti. Kolektivni ugovor sklapa se na određeno vrijeme do 31. prosinca 2023. godine.

Primjena Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva koji je zaključen 11. travnja 2022. i objavljen u Narodnim novinama broj 50/2022, proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007). Odluka stupa na snagu 1. lipnja 2022. i objavljena je u Narodnim novinama broj 58/2022.

dana Nema komentara

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Proglašen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022). Zakon je dostupan ovdje:Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj – Zakon.hr. Zakon uređuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, pravila za preračunavanje, opskrba i zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura, dvojni optjecaj, dvojno iskazivanje, primjena načela neprekidnosti pravnih instrumenata, proračuni, financijski planovi, poslovne knjige, financijski izvještaji i porezi u procesu uvođenja eura, nadzor nad primjenom ovoga Zakona te prekršajne odredbe.

dana Nema komentara

Potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2022. godini

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je početkom 2022. godine niz mjera za tekuću, 2022. godinu:

 • Mjere u području Samozapošljavanja:

Samozapošljavanje – zeleno/digitalno

Proširenje poslovanja

Biram Hrvatsku – preseljenje unutar RH

Biram Hrvatsku – povratak u RH

 • Mjere u području Zapošljavanja:

Zapošljavanje – zeleno/digitalno

Pripravništvo

Pripravništvo – zeleno/digitalno

Pripravništvo – javne službe

Obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja

 • Potpore za usavršavanje

Osposobljavanje na radnom mjestu

Osposobljavanje na radnom mjestu i u ustanovama za obrazovanje odraslih

Obrazovanje za temeljne vještine osobnog i profesionalnog razvoja

 • Stalni sezonac
 • Javni rad
 • Zadržavanje radnih mjesta
 • Skraćivanje radnog vremena za 2022.

Sve navedene mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljene su na mrežnim stranicama, link Potpora za samozapošljavanje – Mjere za sve | HZZ.

dana Nema komentara

Prijave inozemnih primitaka

Građani, rezidenti Republike Hrvatske, koji su ostvarili inozemne primitke (plaću, mirovinu, primitke od obrta, imovine i imovinskih prava, kapitala ili druge primitke) u ovoj ili ranijim godinama, a do sada ih nisu prijavili Poreznoj upravi mogu to učiniti dobrovoljno prije zaprimanja službenog poziva.

Dana 15. veljače 2022. Porezna uprava uputila je ponovni javni poziv građanima – hrvatskim rezidentima da dobrovoljno prijave ino primitke ostvarene u prethodnim godinama. Dobrovoljnom prijavom ino primitaka utvrdit će se eventualna porezna obveza u Republici Hrvatskoj bez pravnih posljedica (plaćanja kamata i provedbe prekršajnog postupka) uz uračunavanje poreza plaćenog u drugoj državi.

Objave Središnjeg ureda Porezne uprave pod linkom: Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka (porezna-uprava.hr)<https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Stranice/Dobrovoljna-prijava-inozemnih-primitaka.aspx> i Porezna uprava | Vijest (porezna-uprava.hr)<https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=3327&List=Vijesti> odnose se na postupanja u svezi prijava inozemnih primitaka građana, rezidenata Republike Hrvatske.

dana Nema komentara

Predaja financijskih izvještaja za neprofitne organizacije

Republika Hrvatska Ministarstvo financija objavilo je Uputu za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021., link https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/neprofitne-organizacije/financijsko-izvjestavanje/upute-za-sastavljanje-financijskih-izvjestaja-neprofitnih-organizacija/2021-3177/3177.

Financijski izvještaji za 2021. godinu predaju se FINA-i (instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija) u roku od 60 dana od isteka izvještajnograzdoblja. Krajnji rok predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. je 1. ožujka 2022. godine.

Obrasci za financijske izvještaje za udruge u jednostavnom i dvojnom knjigovodstvu objavljeni su na stranicama Republike Hrvatske Ministarstva financija, link https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/neprofitne-organizacije/financijsko-izvjestavanje/116.

Financijska izvješća sastavljaju se u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine broj 121/14), Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 1/15), Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija, (Narodne novine, broj 31/15) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 119/15).

dana Nema komentara

Plaćanje članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori u 2022. godini

Prema novom Zakonu o Hrvatskoj gospodarskoj komori (Nar. nov., br. 144/21.) sva trgovačka društva ostaju članicama HGK-a, međutim većina članova Komore nema obvezu plaćanja članarine. Članovi HGK-a iz I. skupine nemaju obvezu plaćanja članarine, ali mogu plaćati članarinu ako to žele odnosno ako žele koristiti sve posebne usluge i proizvode HGK-a bez plaćanja i o tome trebaju obavijestiti HGK. Ako članice iz I. skupine žele plaćati članarinu na dobrovoljnoj bazi, visina se utvrđuje prema visini prihoda (odnosno za one članice koje su u 2020. godini ostvarile prihode do 7,5 mil. kn, mjesečna članarina iznosi 150,00 kn, a za one čiji su prihodi viši od 7,5 mil. kn, mjesečna članarina iznosi 300,00 kn).

Sve informacije objavljene su na stranicama Hrvatske gospodarske komore: https://hgk.hr/novi-zakon-o-hrvatskoj-gospodarskoj-komori.

dana Nema komentara

Neoporezivi primici u 2022. godini

Pravilnikom o porezu na dohodak, Narodne novine br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, propisuju se između ostalog i primici koje poslodavac može isplatiti zaposlenicima, i to člankom 7. Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada. Navedeni iznosi ostaju isti kao i u 2021. godini. Link Propisi – (porezna-uprava.hr).

R.br.OpisKoeficijentIznos
1.Potpore zbog invalidnosti radnika1,00do 2.500,00 kuna godišnje
2.Potpore za slučaj smrti radnika3,00do 7.500,00 kuna, osim jednokratnih potpora iz članka 8. stavka 2. točke 8. Zakona koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu
3.Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu)1,2do 3.000,00 kuna
4.Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu1,0do 2.500,00 kuna godišnje
5.Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)1,2do 3.000,00 kuna
6.Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža0,6do 1.500,00 kuna
7.Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža0,8do 2.000,00 kuna
8.Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža1,0do 2.500,00 kuna
9.Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža1,2do 3.000,00 kuna
10.Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža1,4do 3.500,00 kuna
11.Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža1,6do 4.000,00 kuna
12.Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža2,0do 5.000,00 kuna
13.Naknade za odvojeni život od obitelji0,7do 1.750,00 kuna mjesečno
14.Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu3,2do 8.000,00 kuna
15.Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos2,6do visine 6.500,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
16.Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti3,2do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
17.Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja0,7do 1.750,00 mjesečno
18.Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti)do 600,00 kuna godišnje
19.Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvudo 200,00 kuna
20.Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevnodo 100,00 kuna
21.Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvudo iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
22.Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevnodo 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
23.Pomorski dodatakdo 250,00 kuna dnevno
24.Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbedo 400,00 kuna dnevno
25.Potpore za novorođenče4,0​​do 10.000,00 kuna​
26.Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavcau ukupnom iznosu
27.Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanjuu visini stvarnih izdataka
28.Naknade troškova noćenja na službenom putovanjuu visini stvarnih izdataka
29.Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozomu visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz.
30.Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozomu visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza.
31.Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhedo 2,00 kune po prijeđenom kilometru
  ​32.Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)​               ​2,0​​do 5.000,00 kuna godišnje​

 

33.Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam1,0do 2.500,00 kuna godišnje
34.Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika2,0do 5.000,00 kuna godišnje
35.Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije4,8do 12.000,00 kuna godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.
36.Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.
37.Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi do visine stvarnih izdataka

 

​​38.​Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije​do 2.500,00 kuna godišnje podmirene bezgotovinskim putem
dana Nema komentara

Parametri za obračun plaća u 2022. godini

Mjesečni fond sati za 2022. godinu za 40 satni radni tjedan ima 250 radnih dana, te 10 dana državnih praznika.

MjesecBroj radnih danaFond radnih satiBlagdani i prazniciFond sati ukupno
Siječanj201601168
Veljača201600160
Ožujak231840184
Travanj201601168
Svibanj211681176
Lipanj201602176
Srpanj211680168
Kolovoz211682184
Rujan221760176
Listopad211680168
Studeni201602176
Prosinac211681176
UKUPNO2502000102080
Broj radnih danaFond radnih satiBlagdani i prazniciFond sati ukupno

 

Blagdani i praznici:

01.01.2022. Nova Godina (subota)

06.01.2022. Sveta tri kralja (četvrtak)

17.04.2022. Uskrs (nedjelja)

18.04.2022. Uskrsni ponedjeljak (ponedjeljak)

01.05.2022. Praznik rada (nedjelja)

30.05.2022. Dan državnosti (ponedjeljak)

16.06.2022. Tijelovo (četvrtak)

22.06.2022. Dan antifašističke borbe (srijeda)

05.08.2022. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (petak)

15.08.2022. Velika Gospa (ponedjeljak)

01.11.2022. Svi sveti (utorak)

18.11.2022. Dan sjećanja (petak)

25.12.2022. Božić (nedjelja)

26.12.2022. Sveti Stjepan (ponedjeljak)

Blagdani i praznici propisani su Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, NN 110/19, na snazi od 01.01.2020. godine, link https://zakon.hr/z/372/Zakon-o-blagdanima%2C-spomendanima-i-neradanim-danima-u-Republici-Hrvatskoj.