dana Nema komentara

Nove osnovice za obračun doprinosa za 2022. godinu

Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu. Naredba je objavljena u Narodnim novinama 127/2021, Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu (nn.hr).

Ovom se Naredbom objavljuju iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2022. godinu izračunani kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenata za njihov obračun propisanih Zakonom o doprinosima, i to:

 1. najniže mjesečne osnovice,
 2. najviše mjesečne osnovice,
 3. najviše godišnje osnovice,
 4. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuje Porezna uprava rješenjem,
 5. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici obračunavanja,
 6. izabranih viših mjesečnih osnovica i
 7. godišnjih osnovica za obveze po osnovi obavljanja druge djelatnosti.

Ovom se Naredbom objavljuju i iznosi posebnih osnovica za obračun doprinosa za 2022. godinu prema iznosu prosječne neto plaće propisanih Zakonom, i to:

 1. do iznosa prosječne neto plaće i
 2. iznad iznosa prosječne neto plaće.

Ovom se Naredbom objavljuju i iznosi dnevne osnovice za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi.

Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2022. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj-kolovoz 2021. godine, koja iznosi 9.537,00 kn prema objavi Državnog zavoda za statistiku.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2021. iznosila je 7.086,00 kn. Ovaj iznos koristi se kao parametar za određivanje iznosa plaće koji je zaštićen kod primjene ovrhe na plaći. Za obračune plaća koji se isplaćuju od 01.01.2022. i nadalje kao parametar za izračun dijela plaće koji je oslobođen ovrhe potrebno je koristiti iznos od 7.086,00 kn umjesto iznosa od 6.724,00 kn (koji se koristi za isplate do 31.12.2021).

dana Nema komentara

Minimalna plaća za 2022. godinu

U Narodnim novinama broj 117/2021 objavljena je  Uredba o visini minimalne plaće za 2022. godinu koja stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, link Uredba o visini minimalne plaće za 2022. godinu (nn.hr). Uredbu je donijela Vlada Republike Hrvatske, a na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (NN, br. 118/18).

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 4.687,50 kuna, što je uvećanje iznosa minimalne plaće za 2022. godinu u odnosu na 2021. godinu od 437,50 kuna u bruto iznosu.

Nova minimalna plaća je plaća koja će se obračunavati za mjesec siječanj, a isplaćivat će se u veljači 2022. godine.

Uredbom o visini minimalne plaće određeno je da će minimalna neto plaća od 1. siječnja 2022. godine iznositi 3.750,00 kuna. To je za 350,00 kuna više nego u 2021. godini. Minimalna plaća za 2021. godinu u neto iznosu iznosila je 3.400,00 kuna, a u bruto iznosu 4.250,00 kune.

U iznos minimalne plaće ne ubrajaju se povećanja plaće s osnove prekovremenog rada, noćnog rada i rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi te dodataka za otežane uvjete rada.

dana Nema komentara

Član uprave stranac – obvezna osiguranja

1. Član uprave stranac u sustavu obveznog osiguranja u RH

Član uprave državljanin EU i EGP u sustavu obveznog osiguranja u RH

Stranac član uprave državljanin EU i EGP (osim Austrije) i članovi njihovih obitelji mogu u RH raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad tj. bez potvrde o prijavi rada.

Primaju plaću vodeći računa o najnižoj mjesečnoj osnovici za plaćanje doprinosa za članove uprave 5.682,30 kn

Obvezni mjesečni doprinosi za člana uprave prema osnovici 5.682,30 kn
Doprinos za mirovinsko osiguranje I. stup 15%852,35 kn
Doprinos za mirovinsko osiguranje II. stup 5%284,12 kn
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 16,5%937,58 kn
UKUPNO2.074,05 kn
Član uprave državljanin trećih zemalja u sustavu obveznog osiguranja u RH

Stranac član uprave državljanin trećih zemalja mora pribaviti dozvolu za boravak i rad u RH. Osnovica za obračun doprinosa mora biti najmanje u visini zadnjeg službenog objavljenog podatka Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj bruto plaći u RH u trenutku sklapanja ugovora o radu (trenutno je to 8.877,00 kn).

 

2. Član uprave u sustavu obveznog osiguranja u inozemstvu

Ako RH ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju s državom iz koje dolazi stranac te je stranac član uprave obvezno osiguran u toj zemlji tada se na temelju tog ugovora isključuje obvezno osiguranje u RH. Na temelju potvrde inozemnog tijela o pripadnosti osiguranju države iz koje dolazi, nije obvezan prijaviti se na obvezna osiguranja i plaćati doprinose u RH. Za državljane EU i EGP radi se o potvrdi A1.

Potvrda o socijalnom osiguranju u državi rezidentnosti stranca ne smije biti starija od 6 mjeseci.

 

3. Član uprave koji nije u sustavu obveznog osiguranja u RH ili inozemstvu

Ako član uprave stranac ne pribavi potvrdu stranog nositelja osiguranja, upisom u sudski registar podliježe obvezi plaćanja doprinosa na propisanu mjesečnu osnovicu od 8.742,00 kn.

Član uprave stranac se treba sam prijaviti na obvezna osiguranja u RH (prema tuzemnim propisima) kao samostalni osiguranik. Prijavom na obvezna osiguranja Porezna uprava donosi Rješenje o obračunu doprinosa. Doprinose po ovoj osnovi član uprave podmiruje samostalno te oni nisu troškovi društva.

Obvezni mjesečni doprinosi za člana uprave prema osnovici 8.742,00 kn
Doprinos za mirovinsko osiguranje I. stup 15%1.311,30 kn
Doprinos za mirovinsko osiguranje II. stup 5%437,10 kn
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 16,5%1.442,43 kn
UKUPNO3.190,83 kn
dana Nema komentara

Neoporezive svote primitaka radnika – novosti

Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak od 1. rujna 2019. godine povećani su neki već postojeći neoporezivi primitci radnika (dnevnice za službeno putovanje i dnevnice za rad na terenu), a također su uvedeni i neki novi (naknade za podmirivanje troškova smještaja, prehrane i odmora radnika te naknade za troškove vrtića odnosno jaslica djece radnika).

Tako je dnevnica za službeno putovanje u tuzemstvu (a i dnevnica za rad na terenu) povećana s 170,00 kn na 200,00 kn.

 

Neoporezivi primitci – mogućnosti i ograničenja

Prilikom isplate neoporezivih primitaka radnicima potrebno je obratiti pažnju na sljedeće:

 • ograničenje propisane neoporezive svote. Ako neoporezivi primitci radnika prelaze Pravilnikom propisane svote, oporezuju se kao primitak od nesamostalnog rada odnosno plaća.
 • prije isplate neoporezivog primitka radniku potrebno je da poslodavac donese pisanu Odluku sukladno kojoj će se izvršiti isplata.
 • mogućnost isplate radniku. Pojedini neoporezivi primitci mogu se isplatiti isključivo na račun radnika dok neki mogu i u gotovini.
 • da li se radnik nalazi pod ovrhom. Pojedini se neoporezivi primitci mogu isplatiti na zaštićeni račun, ali neki smiju isključivo na redovni račun.
 • prije same isplate većine neoporezivih primitaka potrebno je kontaktirati vaše knjigovodstvo radi podnošenja JOPPD obrasca te ispravnog unosa poziva na broj primatelja pri isplati

 

Neoporezive svote naknada, potpora, nagrada i drugih primitaka radnika

Tablica  neoporezivi primitci  prikazuje neoporezive svote naknada, troškova, potpora i nagrada koje poslodavci mogu isplatiti radnicima.

 

Inozemne dnevnice  

Svote neoporezivih inozemnih dnevnica dane su na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_8_166.html

 

 

Kada se naknade isplaćuju osobama koje nisu u radnom odnosu, svota koja se isplaćuje smatra se drugim dohotkom.

Osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju moguće je neoporezivo isplatiti samo određene primitke. To su: dnevnice te troškovi prijevoza i noćenja za službeni put, dnevnice za rad na terenu, naknadu za uporabu privatnog automobila u službene svrhe, naknadu prijevoza na posao javnim prijevozom, naknadu za odvojeni život te pomorski dodatak.

Budući da su u pravilu svi neoporezivi primitci radnika porezno priznati trošak te da na taj način mogu dodatno nagraditi svoje zaposlenike, predstavljaju veliki interes za poslodavca.

mirjanajapa Nema komentara

Izmjene poreznih propisa od 01.01.2019.

U skladu s izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak poslodavci će svojim radnicima biti u mogućnosti već tijekom prosinca 2018. godine neoporezivo isplatiti prigodnu nagradu do 2.500,00 kn te dodatno nagradu za postignute radne rezultate u svoti do 5.000,00 kn.

Što se tiče godišnje obveze poreza na dohodak koja se podmiruje po poreznim stopama od 24% i 36% (ovisno o visini poreznog razreda) predlažu se izmjene tih poreznih razreda tj. povećanja poreznih razreda. Tako bi se povećala svota godišnje porezne osnovice za primjenu stope od 24% do 360.000,00 kn (umjesto dosadašnjih 210.000,00 kn). Na mjesečnoj razini to bi iznosilo do 30.000,00 kn. Tim se izmjenama želi spriječiti odljev visokokvalificiranih radnika u sektorima visokih tehnologija iz Hrvatske.

Prema novom Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima ukinuti će se dva doprinosa na osnovicu: doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7% te doprinos za zaštitu zdravlja na radu od 0,5%. Doprinos za zdravsveno osiguranje povećati će se s dosadašnjih 15% na 16,5%.

Vezano za članove uprave ako isti nisu u sustavu obveznog osiguranja, doprinose moraju podmirivati samostalno na osnovicu koja je za 2019. godinu utvrđena u ukupnoj svoti od 8.448,00 kn.
Članovi uprave koji jesu u radnom odnosu u trgovačkom društvu plaćati će doprinose prema novoj osnovici u visini od 5.491,20 kn. Budući da su članovi uprave do sada ostvarivali jednaka prava u pogledu prava na zdravstvenu zaštitu i staž osiguranja kao uvjet za mirovinu bez obzira da li su bili zaposleni na puno ili nepuno radno vrijeme, predlaže se propisivanje minimalne godišnje osnovice za obračun doprinosa za članove uprave. Ta bi osnovica za 2019. godinu trebala iznositi 65.894,40 kn. Dakle, član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator ili upravitelj zadruge koji nije po toj osnovi osiguran, obveznik je doprinosa u visini razlike između doprinosa prema osnovici osiguranja 5.491,20 kn i doprinosa prema osnovici na temelju koje je prijavljen kao osigurana osoba. Moguće razlike doprinosa za uplatu utvrđivati će se godišnjim obračunom Porezne uprave.