dana Nema komentara

Neoporezive svote primitaka radnika – novosti

Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak od 1. rujna 2019. godine povećani su neki već postojeći neoporezivi primitci radnika (dnevnice za službeno putovanje i dnevnice za rad na terenu), a također su uvedeni i neki novi (naknade za podmirivanje troškova smještaja, prehrane i odmora radnika te naknade za troškove vrtića odnosno jaslica djece radnika).

Tako je dnevnica za službeno putovanje u tuzemstvu (a i dnevnica za rad na terenu) povećana s 170,00 kn na 200,00 kn.

 

Neoporezivi primitci – mogućnosti i ograničenja

Prilikom isplate neoporezivih primitaka radnicima potrebno je obratiti pažnju na sljedeće:

  • ograničenje propisane neoporezive svote. Ako neoporezivi primitci radnika prelaze Pravilnikom propisane svote, oporezuju se kao primitak od nesamostalnog rada odnosno plaća.
  • prije isplate neoporezivog primitka radniku potrebno je da poslodavac donese pisanu Odluku sukladno kojoj će se izvršiti isplata.
  • mogućnost isplate radniku. Pojedini neoporezivi primitci mogu se isplatiti isključivo na račun radnika dok neki mogu i u gotovini.
  • da li se radnik nalazi pod ovrhom. Pojedini se neoporezivi primitci mogu isplatiti na zaštićeni račun, ali neki smiju isključivo na redovni račun.
  • prije same isplate većine neoporezivih primitaka potrebno je kontaktirati vaše knjigovodstvo radi podnošenja JOPPD obrasca te ispravnog unosa poziva na broj primatelja pri isplati

 

Neoporezive svote naknada, potpora, nagrada i drugih primitaka radnika

Tablica  neoporezivi primitci  prikazuje neoporezive svote naknada, troškova, potpora i nagrada koje poslodavci mogu isplatiti radnicima.

 

Inozemne dnevnice  

Svote neoporezivih inozemnih dnevnica dane su na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_8_166.html

 

 

Kada se naknade isplaćuju osobama koje nisu u radnom odnosu, svota koja se isplaćuje smatra se drugim dohotkom.

Osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju moguće je neoporezivo isplatiti samo određene primitke. To su: dnevnice te troškovi prijevoza i noćenja za službeni put, dnevnice za rad na terenu, naknadu za uporabu privatnog automobila u službene svrhe, naknadu prijevoza na posao javnim prijevozom, naknadu za odvojeni život te pomorski dodatak.

Budući da su u pravilu svi neoporezivi primitci radnika porezno priznati trošak te da na taj način mogu dodatno nagraditi svoje zaposlenike, predstavljaju veliki interes za poslodavca.

mirjanajapa Nema komentara

Izmjene poreznih propisa od 01.01.2019.

U skladu s izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak poslodavci će svojim radnicima biti u mogućnosti već tijekom prosinca 2018. godine neoporezivo isplatiti prigodnu nagradu do 2.500,00 kn te dodatno nagradu za postignute radne rezultate u svoti do 5.000,00 kn.

Što se tiče godišnje obveze poreza na dohodak koja se podmiruje po poreznim stopama od 24% i 36% (ovisno o visini poreznog razreda) predlažu se izmjene tih poreznih razreda tj. povećanja poreznih razreda. Tako bi se povećala svota godišnje porezne osnovice za primjenu stope od 24% do 360.000,00 kn (umjesto dosadašnjih 210.000,00 kn). Na mjesečnoj razini to bi iznosilo do 30.000,00 kn. Tim se izmjenama želi spriječiti odljev visokokvalificiranih radnika u sektorima visokih tehnologija iz Hrvatske.

Prema novom Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima ukinuti će se dva doprinosa na osnovicu: doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7% te doprinos za zaštitu zdravlja na radu od 0,5%. Doprinos za zdravsveno osiguranje povećati će se s dosadašnjih 15% na 16,5%.

Vezano za članove uprave ako isti nisu u sustavu obveznog osiguranja, doprinose moraju podmirivati samostalno na osnovicu koja je za 2019. godinu utvrđena u ukupnoj svoti od 8.448,00 kn.
Članovi uprave koji jesu u radnom odnosu u trgovačkom društvu plaćati će doprinose prema novoj osnovici u visini od 5.491,20 kn. Budući da su članovi uprave do sada ostvarivali jednaka prava u pogledu prava na zdravstvenu zaštitu i staž osiguranja kao uvjet za mirovinu bez obzira da li su bili zaposleni na puno ili nepuno radno vrijeme, predlaže se propisivanje minimalne godišnje osnovice za obračun doprinosa za članove uprave. Ta bi osnovica za 2019. godinu trebala iznositi 65.894,40 kn. Dakle, član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator ili upravitelj zadruge koji nije po toj osnovi osiguran, obveznik je doprinosa u visini razlike između doprinosa prema osnovici osiguranja 5.491,20 kn i doprinosa prema osnovici na temelju koje je prijavljen kao osigurana osoba. Moguće razlike doprinosa za uplatu utvrđivati će se godišnjim obračunom Porezne uprave.